System wykorzystuje pliki cookies.
Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zarejestruj

Regulamin Programu Partnerskiego w systemie Webpozycja.pl

Poniższy Regulamin określa zasady obowiązujące wszystkich Uczestników Programu Partnerskiego prowadzonego przez Sterta.pl Jarosław Krawczyk z siedzibą w Olsztynie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. By móc przystąpić do Programu Partnerskiego koniecznym jest zaakceptowanie Regulaminu.

§ 1. Definicje
1. Organizator – Sterta.pl Jarosław Krawczyk, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43a, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 582-117-20-35, która organizuje Program Partnerski.
2. Program Partnerski – program organizowany przez Organizatora dla Uczestników, celem uzyskania obopólnych korzyści.
3. Serwis - witryna WWW znajdująca się pod adresem webpozycja.pl.
4. Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która dokonała skutecznego zgłoszenia do Programu Partnerskiego.
5. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która po przejściu Procedury rejestracyjnej ma dostęp do Serwisu poprzez odpowiedni login i hasło
6. Umowa Partnerska - umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Partnerskim zawarta między Organizatorem a Uczestnikiem.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.
8. Konto - prowadzone przez Organizatora dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login), umożliwiające Użytkownikom logowanie się do Systemu oraz dokonywanie ustawień.
9. Usługi – zestaw funkcjonalności zamieszczony w Serwisie. W skład Usług wchodzą narzędzia służące do automatycznego monitorowania pozycji fraz w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych.
10. Procedura Rejestracyjna - procedura umożliwiająca Użytkownikowi ustanowienie hasła dostępu do Konta Użytkownika, poprzez wpisanie adresu e-mail (login) oraz wypełnienie pól formularza rejestracyjnego dostępnego w Internecie pod adresem webpozycja.pl/rejestracja.html, zaakceptowanie Regulaminu a następnie aktywowanie Konta poprzez kliknięcie w odnośnik do strony (link) z kodem aktywującym, przesłanym przez Serwis w wiadomości elektronicznej na adres email podany podczas procesu rejestracji. Procedura Rejestracyjna prowadzi do założenia Użytkownikowi Konta.
11. Prowizja – wynagrodzenie należne Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim, którego wysokość i zasady otrzymania zostały opisane Regulaminem. Prowizja będzie naliczana od każdej sprzedaży dokonanej poprzez płatności online lub przelewem. Ze względu na specyfikę płatności sms Prowizja od tego typu płatności nie będzie naliczana.
12. Link Polecający – link przypisany indywidualnie do danego Uczestnika, za pomocą którego Uczestnik poleca System potencjalnym klientom.

§ 2. Rejestracja
1. Każda osoba zainteresowana zgłoszeniem swojego uczestnictwa do Programu Partnerskiego zobowiązana jest dokonać Procedury Rejestracyjnej oraz zaakceptować niniejszy Regulamin,
2. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić swoje dane w Koncie poprzez wpisanie odpowiednich informacji, takich jak:
a) w przypadku jeżeli Uczestnik jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej:
- Imię i Nazwisko Uczestnika
- Imię Ojca
- Imię Matki
- adres zameldowania i zamieszkania jeśli jest inny niż zameldowania wraz nazwą powiatu
- data i miejsce urodzenia
- PESEL
- Numer konta bankowego wraz z nazwą banku
- Właściwy Urząd Skarbowy
- Numer telefonu
b) w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: nazwa firmy, forma prawna, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego.
Podanie w/w danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania Prowizji, o której mowa w Regulaminie.
3. Dana osoba składając wniosek o zarejestrowanie jej w Programie Partnerskim w charakterze Uczestnika oświadcza, iż zapoznała się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia.
4. Osoba dokonując rejestracji w Programie Partnerskim oświadcza, że wszystkie informacje dotyczące jej osoby są poprawne, kompletne i zgodne z rzeczywistością i ponosi z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
5. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o wszelkich zmianach uprzednio podanych informacji (danych) poprzez ich aktualizację w Koncie. Uczestnik winien dokonać aktualizacji swoich danych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
6. Umieszczenie fałszywych danych w Koncie może wiązać się z usunięciem Uczestnika i jego Konta z Programu Partnerskiego oraz przepadkiem wszystkich należnych mu Prowizji.

§ 3. Prawa i obowiązki Organizatora
1. W ramach Programu Partnerskiego Organizator zobowiązuje się do:
a) wypłacania Prowizji na zasadach opisanych Regulaminem,
b) udostępnienia Uczestnikowi dostępu do jego Konta, w którym Uczestnik może sprawdzić w szczególności: liczbę założonych kont wynikających z jego poleceń, stan prowizji należny w danym miesiącu a także stan zrealizowanych wypłat.
c) udostępnienia Uczestnikowi materiałów reklamowych (promocyjnych).
2. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia danej osoby do udziału w Programie Partnerskim, jeżeli Organizator otrzyma wiarygodną informację, iż dane wprowadzone przez Uczestnika do Konta są nieprawdziwe.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie oraz usunięcia jego Konta w przypadku jeżeli Uczestnik dopuszcza się jakichkolwiek czynności zmierzających do nieprawidłowego naliczania Prowizji, w szczególności jej zawyżania i/lub naruszy postanowienia Regulaminu.

§ 4. Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na:
a) otrzymywanie od Organizatora wiadomości na temat funkcjonowania Programu Partnerskiego oraz Usług,
b) opłacenie wszelkich podatków lub innych opłat, którym podlegają Prowizje, zgodnie z obowiązującym Uczestnika prawem,
c) dostarczanie do Organizatora wymaganych dokumentów i informacji oraz modyfikowania tych informacji (w tym informacji podanych przy rejestracji), w szczególności dostarczanie rachunków lub faktur VAT, na mocy których Uczestnik będzie mógł otrzymać Prowizję.
2. Uczestnik zobowiązuje się do promowania i reklamowania Programu Partnerskiego i/lub usług świadczonych przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za materiały pojawiające się w jego serwisach.
4. Uczestnik zobowiązuje się w zakresie realizacji Programu Partnerskiego, przestrzegać przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz postanowień Regulaminu.
5. Uczestnik zobowiązuje się nie wysyłać informacji handlowych do osób, które nie wyraziły na to zgody.
6. Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać materiały udostępnione przez Organizatora wyłącznie dla celów realizacji Programu Partnerskiego, w tym dla celów promocji Usług. Wszystkie znaki handlowe, materiały i informacje udostępnione Uczestnikowi przez Organizatora stanowią wyłączną własność Organizatora, a Uczestnik może się nimi posługiwać tylko na zasadach opisanych Regulaminem.
7. Uczestnik ma obowiązek dokonania we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność rozliczeń z tytułu należności publicznoprawnych, w tym podatkowych. Uczestnik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej najpóźniej do końca miesiąca lutego roku następującego po roku podatkowym otrzyma od Organizatora deklarację PIT-8 C.
8. Na podstawie Regulaminu Uczestnik uzyskuje prawo do reklamowania Usług Organizatora. Uczestnik nie jest jedynym uprawnionym do wykonywania czynności, o których mowa powyżej. Na zasadach opisanych Regulaminem Uczestnik może stracić prawo, o którym mowa powyżej.

§ 5. Linki Polecające, Cookies
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie uczestnictwa w Programie Partnerskim, Organizator przypisuje mu indywidualne Linki Polecające, które prowadzą do Serwisu, na którym dana osoba może rozpocząć korzystanie z Usługi.
2. Link Polecający zawiera indywidualne unikatowe oznaczenie Uczestnika, które jest zapisywane w postaci Cookie na komputerze osoby, który odwiedziła Serwis poprzez Link Polecający.
3. W Linku Polecającym zawarte jest przekierowanie do Serwisu. Informacja zapisana w Cookie będzie ważna przez 30 dni, to znaczy, iż jeżeli dana osoba wchodząc poprzez Link Polecający od Uczestnika wykona Procedurę Rejestracyjną w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wejścia na stronę Serwisu, każdy zakup Usługi wygeneruje naliczenie prowizji Uczestnikowi.
4. W przypadku ręcznego skasowania pliku Cookie przez osobę poleconą lub nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej Organizator nie może wziąć odpowiedzialności za pominięcie Uczestnika przy naliczaniu Prowizji. Organizator dołożył wszelkich starań, aby Linki Polecającej były kompatybilne z przeglądarkami używanymi przez co najmniej 95% użytkowników Internetu.

§ 6. Wypłata Prowizji, zwroty
1. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania Prowizji od każdej sprzedaży Usługi, która odbyła się za pośrednictwem Uczestnika (za pośrednictwem Linku Polecającego) w okresie 365 dni licząc od dnia w którym kupujący Usługę wykonał Procedurę Rejestracyjną. Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania Prowizji dopiero po dokonaniu zapłaty przez osobę poleconą przez Uczestnika.
2. Uczestnikowi będzie przysługiwała każdorazowo Prowizja w wysokości 10% kwoty brutto, która została zapłacona na rzecz Organizatora przez kupującego Usługę, który to kupujący został polecony przez tego Uczestnika.
3. Prowizje naliczane są automatycznie po zarejestrowaniu wpłaty od kupującego Usługę.
4. Uczestnik ma możliwość podglądu aktualnej wysokości należnej mu Prowizji w swoim Koncie.
5. Uczestnik może żądać wypłaty Prowizji dopiero w momencie kiedy kwota należnej mu Prowizji będzie większa bądź równa 30,00 zł.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Prowizji danemu Uczestnikowi, jeżeli Organizator poweźmie wiarygodną informację o dokonaniu przez tego Uczestnika oszustwa w zakresie sprzedaży Usługi i/lub naliczonej kwoty Prowizji.
7. Jeśli ostatniego dnia miesiąca suma Prowizji jest mniejsza, niż 30,00 złotych, Prowizja zostanie zatrzymana na Koncie i przeniesiona na następny miesiąc. Proces ten będzie się powtarzał z miesiąca na miesiąc, aż do momentu, w którym kwota należnej Uczestnikowi Prowizji będzie większa bądź równa 30,00 zł.
8. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za aktualizację swoich danych w Koncie, w tym w szczególności danych niezbędnych do wypłaty Uczestnikowi Prowizji.
9. Celem otrzymania Prowizji Uczestnik zobowiązany jest:
a) w przypadku firmy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przesłać fakturę VAT poczta tradycyjną na adres Organizatora lub poczta elektroniczną w formacie PDF
b) w przypadku osoby fizycznej przesłać poczta tradycyjną na adres Organizatora podpisany własnoręcznie rachunek wygenerowany w Systemie.
10. Organizator dokona wypłaty należnej Prowizji po otrzymaniu od Uczestnika prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, po uprzedniej weryfikacji należnej kwoty prowizji oraz danych Uczestnika na fakturze VAT lub rachunku w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT lub rachunku.
11. W przypadku jeżeli Organizator zobowiązany będzie do zwrotu klientowi poleconemu przez Uczestnika jakiegokolwiek wynagrodzenia, wówczas Organizator ma prawo do zmniejszenia lub anulowania Prowizji należnej Uczestnikowi za polecenie tego klienta. Jeżeli Prowizja za polecenie tego klienta została już Uczestnikowi wypłacona, wówczas Organizator odejmie kwotę tej Prowizji od kwoty Prowizji należnej Uczestnikowi w kolejnym miesiącu obowiązywania Umowy. W przypadku jeżeli kwota Prowizji nie wystarczy na dokonanie potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wówczas Organizator wystawi Uczestnikowi odpowiednią fakturę VAT celem zwrotu przez Uczestnika kwoty wypłaconej Prowizji.
12. Każda próba fałszywego zawyżania Prowizji skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem niniejszej umowy oraz przepadkiem wszystkich Prowizji.

§ 7. Okres trwania i rozwiązanie umowy
1. Umowa w sprawie uczestnictwa w Programie Partnerskim zawarta zostaje na czas nieokreślony.
2. Strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy następuje w formie elektronicznej,
a) Uczestnik może rozwiązać umowę przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres biuro@webpozycja.pl
b) Organizator może rozwiązać umowę przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy na podany przez Partnera w zgłoszeniu rejestracyjnym adres e-mail.
3. Rozliczenie Prowizji należnej Uczestnikowi nastąpi do 14 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy.

§ 8. Odpowiedzialność, reklamacje
1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podjęte przez Uczestnika w ramach Programu Partnerskiego, w tym w szczególności za oświadczenia woli składane przez Uczestnika potencjalnym klientom, a także przesyłane przez Uczestnika materiały i/lub informacje.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty działania Uczestnika w Programie Partnerskim.
4. Reklamacje związane z Programem Partnerskim mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby organizatora (Sterta.pl al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn) lub na adres email biuro@webpozycja.pl, w terminie 21 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
5. Do reklamacji Uczestnik powinien dołączyć odpowiednie wiadomości, materiały lub informacje potwierdzające stanowisko Uczestnika, opisać dokładnie okoliczności sprawy/zdarzenia.
6. Organizator rozpatrzy prawidłowo wniesioną reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana Uczestnikowi na wskazany przez niego w Koncie adres korespondencyjny.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych
1. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do zawarcia/rozwiązania umowy oraz świadczenia usług a także danych niezbędnych do rozliczenia należnej Uczestnikowi Prowizji tj.
a) Imię i Nazwisko Uczestnika
b) Imię Ojca
c) Imię Matki
d) adres zameldowania i zamieszkania jeśli jest inny niż zameldowania wraz nazwą powiatu
e) data i miejsce urodzenia
f) PESEL
g) Numer konta Bankowego wraz z nazwą Banku
h) Właściwy Urząd Skarbowy
i) Numer telefonu
j) Adres e-mail
2. Na podstawie oraz po uzyskaniu indywidualnie uzyskanej od każdego Użytkownika zgody Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 w celach marketingowych, reklamowych i związanych z badaniem rynku oraz przekazywania ich innym podmiotom do wykorzystania w powyższych celach, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników, również po zakończeniu świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem realizacji żądania Użytkownika, wskazanego w ust. 6 poniżej.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
4. Organizator prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych na adres email podany podczas Rejestracji.
6. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem na adres prywatnosc@sterta.pl lub pisemnie na adres Sterta.pl al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn, chyba, że dane takie są niezbędne do realizacji przez Organizatora usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Jeżeli okaże się, iż któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2. Umowa i Regulamin podlegają prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będą interpretowane.
3. Wszystkie sprawy sporne wynikające z zawarcia i/lub realizacji Umowy i Programu Partnerskiego będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej webpozycja.pl/partner_regulations_text.html oraz w siedzibie Organizatora.
5. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
sep


Darmowe monitorowanie pozycji w Google online

.
Zobacz jak skutecznie działamy.
Wprowadź przykładowe dane, aby otrzymać aktualną pozycję strony w Google. Po zarejestrowaniu się, będziesz mógł w bardzo łatwy sposób monitorować efekty pozycjonowania Twoich stron.

aby sprawdzić pozycje
włącz JavaScript